فایل ورد مقاله بررسي نقش سازماندهي وکاربرد دانش بر خلاقيت مديران مدارس متوسطه استان مازندران

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي نقش سازماندهي وکاربرد دانش بر خلاقيت مديران مدارس متوسطه استان مازندران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي نقش سازماندهي وکاربرد دانش بر خلاقيت مديران مدارس متوسطه استان مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي نقش سازماندهي وکاربرد دانش بر خلاقيت مديران مدارس متوسطه استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي نقش سازماندهي وکاربرد دانش بر خلاقيت مديران مدارس متوسطه استان مازندران :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
محمد صالحی – دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فرشته چاری سرستی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (نویسنده مسئول)

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی نقش سازماندهی و کاربرد دانش بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه استان مازندران انجام شد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری متشکل از کلیه مدیران مدارس متوسطه استان مازندران که شامل617 نفر می باشند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام گرفته و بر این اساس، 238 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه ی مدیریت دانش لاوسون و خلاقیت رندسیپ استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن، با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86 و0/83 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با نرم افزارspssانجام شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سازماندهی دانش، کاربرد دانش با خلاقیت مدیران رابطه معنی داری وجود دارد

توضیحات بیشتر