فایل ورد مقاله بررسي موانع پياده سازي بودجه بندي عملياتي و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردي: بانک هاي صادرات استان مازندران و گلستان)

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي موانع پياده سازي بودجه بندي عملياتي و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردي: بانک هاي صادرات استان مازندران و گلستان) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي موانع پياده سازي بودجه بندي عملياتي و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردي: بانک هاي صادرات استان مازندران و گلستان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي موانع پياده سازي بودجه بندي عملياتي و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردي: بانک هاي صادرات استان مازندران و گلستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي موانع پياده سازي بودجه بندي عملياتي و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردي: بانک هاي صادرات استان مازندران و گلستان) :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
حجت اله مرزبان – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شماره 2، گچساران، ایران.
رضا دهقانی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهر، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
زهرا خادمی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهر، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:
هدف این تحقیق در مرحله اول موانع موجود و تأثیرگذار بر بودجهبندی عملیاتی در بانکهای صادرات استان مازندران وگلستان را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع را اولویتبندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع ارائه نماید. ای ن تحقیقاز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کارشناسان بانکهای صادرات مازندران وگلستان است. در این پژوهش تعداد جامعه آماری تحقیق 210 نفر بوده که با توجه به جدول مورگان 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده که 129 پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شده است. پایایی پرسشنامه در این تحقیق بامقدار آلفای کرونباخ بالاتراز 70 % و روایی آن نیز با توجه به نظر اساتید و صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت . در این تحقیق موانع شامل: عوامل انسانی، فنی- فرایندی، محیطی میباشد. سپس با استفاده از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد میزان بازدارندگی و اهمیت آنها مورد پرسش قرارگرفت دادههای تحقیق با نرم افزارspssتجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان میدهد که: عامل انسانی، فنی- فرایندی ، محیطی بر پیادهسا زی بودجه بندی عملیاتی تأثیر دارد . و به ترتیب عوامل فنی– فرایندی، محیطی و انسانی بیشترین تاثیر را بر پیادهسازی بودجهبندی عملیاتی دارد

توضیحات بیشتر