فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رابطه با ‏بازيافت مواد زائد جامد در سال1391‏

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رابطه با ‏بازيافت مواد زائد جامد در سال1391‏ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رابطه با ‏بازيافت مواد زائد جامد در سال1391‏ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رابطه با ‏بازيافت مواد زائد جامد در سال1391‏،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رابطه با ‏بازيافت مواد زائد جامد در سال1391‏ :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
منصوره دهقانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ایران
طیبه عابدی – مهندس بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ایران
نرگس شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ‏شیراز شیراز ایران

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: تولید مواد زائد جامد محصول فعالیت های مختلف انسان است که امروزه با تغییر شیوه زندگی و ‏توسعه همه جانبه نسبت به گذشته، تغییرات زیادی داشته است. بنابراین هدف عمده این تحقیق تعیین ‏میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بازیافت مواد ‏زائد جامد است.‏مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی (‏Cross sectional‏) و از نوع تحلیلی می باشد. که با ‏هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان، بر روی 383 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ‏شیراز که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند در رابطه با بازیافت مواد زائد جامد انجام شده ‏است .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای که حاوی 3 سوال مربوط به بخش دموگرافیک، 12 سوال ‏مربوط به بخش آگاهی،7 سوال مربوط به سوالات نگرشی و 5 سوال مربوط به حیطه عملکرد بودند، و این ‏داده ها پس از جمع آوری و وارد کردن به نرم افزار ‏SPSS 16‎‏ به وسیله آماره های توصیفی، آزمون ‏من-ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.‏نتایج و بحث: میانگین نمره آگاهی دانشجویان (میانگین 0 تا 20 امتیاز کل) برابر با 97/2±59/12 است و به ‏ترتیب در میان دختران 80/2± 18/12و پسران 15/3±47/13گزارش گردید (‏‎ P<0.001‎‏). میانگین ‏نمره نگرش دانشجویان (میانگین 7 تا 35 امتیاز کل)20/3±56/13 که برای دانشجویان دختر برابر با ‏‏39/3± 74/13و پسران 73/2 ±8/13بود (‏P=0.2‎‏). میانگین نمره عملکرد دانشجویان (میانگین 4 تا 8 ‏امتیاز کل) برابر با 36/1±13/6 بود و به ترتیب در میان دختران 37/1 ±11/6 و در پسران 34/1± 16/6 ‏بود (‏P=0.74‎‏).نتیجه گیری: میزان آگاهی دانشجویان در سطح متوسطی قرار داشته و نگرش آنان در سطح خوب و ‏عملکردشان در سطح متوسطی است که با اطلاع رسانی صحیح و بهتر می توان این شکاف را بهبود ‏بخشید

توضیحات بیشتر