فایل ورد مقاله مقايسه اثر عصاره رزماري، آويشن، بره موم، آنتي بيوتيک و پروبيوتيک بر سيستم ايمني و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي چالش يافته با سالمونلا انتريتيديس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه اثر عصاره رزماري، آويشن، بره موم، آنتي بيوتيک و پروبيوتيک بر سيستم ايمني و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي چالش يافته با سالمونلا انتريتيديس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه اثر عصاره رزماري، آويشن، بره موم، آنتي بيوتيک و پروبيوتيک بر سيستم ايمني و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي چالش يافته با سالمونلا انتريتيديس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه اثر عصاره رزماري، آويشن، بره موم، آنتي بيوتيک و پروبيوتيک بر سيستم ايمني و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي چالش يافته با سالمونلا انتريتيديس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه اثر عصاره رزماري، آويشن، بره موم، آنتي بيوتيک و پروبيوتيک بر سيستم ايمني و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي چالش يافته با سالمونلا انتريتيديس :


محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مسعود طاهر – دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس
شعبان رحیمی – استاد گروه پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس
محمدامیر کریمی ترشیزی – استادیار گروه پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس
عباس عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
به منظور مقایسه اثر دو نوع عصاره گیاهی، آنتی بیوتیک ویر جینیامایسین، پروبیوتیک و بره موم بر وزن نسبی اندام های ایمنی، وزن نسبی اندام های داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی این آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد. تعداد 420 قطعه جوجه گوشتی نر شامل 7 تیمار و 4 تکرار و 15 قطعه جوجه در هر تکرار به گروه های دریافت کننده جیره پایه (شاهد) و جیره پایه با 150ppm آنتی بیوتیک، جیره پایه با 1000ppm پروبیوتیک ، 1000ppm عصاره اتانولی رزماری، 1000ppm عصاره اتانولی آویشن و 500ppm بره موم تقسیم شدند. در ضمن عصاره های گیاهی بصورت محلول در آب و عصاره تانولی بره موم بصورت مخلول با دان مصرف شدند از نظر وزن نسبی لاشه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>0/05) ولی در داخل خود تیمارهای آزمایشی گروه شاهد منفی با گروه های آنتی بیوتیک، بره موم، آویشن و پروبیوتیک اختلاف معنی داری را نشان داد. کمترین وزن لاشه در بین گروه های آزمایشی متعلق به گروه شاهد منفی و بیشترین مقدار آن مربوط به گروه آنتی بیوتیک بود. بیشترین وزن ران در بین گروه های آزمایشی مربوط به گروه پروبیوتیک بود درحالی که گروه آنتی بیوتیک کمترین وزن را به خود اختصاص داد. در بین گروه های آزمایشی از نظر وزن سینه اختلاف معنی داری مشاهده شد (0/05>P) که بیشترین وزن مربوط به گروه آنتی بیوتیک و کمترین وزن مربوط به گروه شاهد مثبت ود. در بررسی سنگدان مشخص شد که گروه های دارای اختلاف معنی داری نمی باشند (P>0/05) و گروه آزمایشی رزماری و آنتی بیوتیک به ترتیب کمترین و بیشترین وزن سنگدان را نشان دادند. در داخل گروه ها، گروه های آزمایشی رزماری و آنتی بیوتیک با یکدیگر اختلافم عنی داری را نشان داده و به ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار وزن چربی محوطه بطنی بودند. کمترین و بیشترین مقدار وزن پیش معده به ترتیب متعلق به گروه های پروبیوتیک و آویشن بود. گروه آنتی بیوتیک که دارای بیشترین وزن بورس بود. اختلاف معنید اری را با گروه هایش اهد منفی، بره موم و پروبیوتیک نشان داد در بررسی تیموس، بیشترین وزن را گروه آزمایشی آویشن به خود اختصاص داد. گروه ها با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشته (P>0/05) و گروه آزمایشی آنتی بیوتیک دارایک مترین وزن تیموس بود. کمترین و بیشترین وزن طحال به ترتیب متعلق به گره آزمایشی آویشن و آنتی بیوتیک بود.

توضیحات بیشتر