فایل ورد مقاله مطالعه عملکرد کمي گياه دارويي زيره سبز تحت تاثير کودهاي زيستي و شيميايي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مطالعه عملکرد کمي گياه دارويي زيره سبز تحت تاثير کودهاي زيستي و شيميايي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مطالعه عملکرد کمي گياه دارويي زيره سبز تحت تاثير کودهاي زيستي و شيميايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مطالعه عملکرد کمي گياه دارويي زيره سبز تحت تاثير کودهاي زيستي و شيميايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مطالعه عملکرد کمي گياه دارويي زيره سبز تحت تاثير کودهاي زيستي و شيميايي :


محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
منصوره فروغیان آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
حسین زینلی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:
کودهای زیستی نقش مهمی در تولید و بهبود عملکرد محصول در سیستم کشاورزی پایدار دارند بنابراین بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد گیاهان دارویی با ارزش نظیر زیره سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است به منظور بررسی برهمکنش کود شیمیایی نیترات آمونیوم و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد کمی زیره سبز آزمایشی به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی نیترات آمونیموم در سه سطح (شاهد، 40، 80) کیلوگرم در هکتار و سطح کود زیستی نیتروکسین به عنوان عامل فرعی در دو سطح (شاهد و تلقیح با بذر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک بطور معنی داری باعث افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر شد. وزن هزار دانه وش اخص برداشت اختلاف معنی داری در میان تیمارهای آزمایش نداشت. در بین تیمارهای مورد مطالعه مصرف همزمان کود نیتروکسین و 40 کیلوگرم دره کتار نیترات آمونیوم بیشترین افزایش را در اکثر صفات موردمطالعه داشتند و پس از آن تیمار کود نیتروکسین و 80 کیلوگرم دره کتار نیترات آمونیوم بیشترین اختلاف را با شاهد نشان داد. نتایج حاکی از نقش مثبت کودهای زیستی به صورت جداگانه با همراه با کودهای شیمیایی در بهبود عملکرد گیاه دارویی زیره است. همچنین با مصرف کود زیستی نیتروکسین می توان مصرف کود شیمیاییرا کاهش و در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی های زیستی گام برداشت.

توضیحات بیشتر