فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اندازهي استفاده از اهرم مالي (آزمون تجربي تئوريهاي سلسله مراتبي، موازنهي ايستا و زمانبندي بازار)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اندازهي استفاده از اهرم مالي (آزمون تجربي تئوريهاي سلسله مراتبي، موازنهي ايستا و زمانبندي بازار) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اندازهي استفاده از اهرم مالي (آزمون تجربي تئوريهاي سلسله مراتبي، موازنهي ايستا و زمانبندي بازار)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اندازهي استفاده از اهرم مالي (آزمون تجربي تئوريهاي سلسله مراتبي، موازنهي ايستا و زمانبندي بازار)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اندازهي استفاده از اهرم مالي (آزمون تجربي تئوريهاي سلسله مراتبي، موازنهي ايستا و زمانبندي بازار) :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
جواد معصومی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران. (نویسندهی مسئول)
سیدعلی علوی – کارشناسی ارشد حسابداری، واحد نیشابور

چکیده:
ساختار سرمایهی شرکتها نقش تعیینکنندهای را در تصمیمات سرمایهگذاری و بالطبع عملکرد شرکتها ایفا میکند. رابطهی بین متغیرهای حسابداری و اهرم مالی یکی از موضوعات جذاب در تحقیقات حوزهی حسابداری و امور مالی است. بدیهی استکه کشف رابطهی بین این متغیرها با اهرم مالی میتواند برای سیاستگذاران و تصمیمگیرندهگان حسابداری دو فایدهی مهم داشته باشد: یکی پاسخگویی به این سئوال که متغیرهای امور مالی به چه میزان با اهرم مالی مرتبط هستند و دیگر این که بیناین متغیرها و اهرم مالی چه ارتباطی وجود دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اندازهی استفاده از اهرم مالیشرکتها میباشد. جامعهی آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونهی آماری پژوهش، شامل 92 شرکت و طی دورهی زمانی 1385 الی 1390 است. با استفاده از مطالعات کتابخانهای مبانی نظریپژوهش و با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک حسابداری شرکتها و صورتهای مالی آنها، دادههای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری در مورد فرضیههای پژوهش گردآوری شده است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدلهای رگرسیون بهره گرفته شد. همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدلهای پژوهش به ترتیب با استفاده ازآمارههایF و t صورت گرفت. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر آن است که بین کل متغیرهای مستقل مورد بررسی با اهرم مالی رابطهی معناداری وجود دارد

توضیحات بیشتر