فایل ورد مقاله اثر تنظيم کننده رشد جيبرليک اسيد بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه هميشه بهار در شرايط گلداني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر تنظيم کننده رشد جيبرليک اسيد بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه هميشه بهار در شرايط گلداني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر تنظيم کننده رشد جيبرليک اسيد بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه هميشه بهار در شرايط گلداني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر تنظيم کننده رشد جيبرليک اسيد بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه هميشه بهار در شرايط گلداني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر تنظيم کننده رشد جيبرليک اسيد بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه هميشه بهار در شرايط گلداني :


محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
علی صالحی ساردویی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
پرویز رهبریان – کارشناس ارشد علوم باغبانی مدیر پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
افسانه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:
اثر تنظیم کننده رشد جیبرلیک اسید بر گیاه همیشه بهار رقم زرد (Calendula Officinalis L. ) در کشت گلدانی ارزیابی شد. مطالعه حاضر به صورت فاکتوریل بر پایه طرح آزمایشی کاملا تصادفی با 12 تیمار و چهار تکرار انجام شد فاکتور اصلی شامل مراحل محلول پاشی (یک، دو، سه) و. فاکتور فرعی شامل غلظت های (0، 50، 150 و 250 میلی گرم در لیتر) بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که محلول پاشی با هورمون جیبرلیک اسید، اثرات مثبتی بر روی رنگدانه های فتوسنتزی دارد. اثر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر کلروفیل a در سطح احتمال 1% معنی دار شد. با افزایش غلظت جیبرلیک اسید تا 250 میلی گرم در لیتر، کلروفیل a فازایش یافت. تیمار 250 میلی گرم در لیتر با میانگین 8/78 میکروگرم در میلی لیتر کلروفیل a بود. که این شاخص در سایر غلظت ها تا حدودی دچار افت گردید. اثر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر کلورفیل b در سطح احتمال 1% معنی دار شد. با افزایش غلظت جیبرلیک اسید تا 250 میلی گرم در لیتر، کلروفیل b افزایشیافت با افزایش غلظت جیبرلیک اسید تا 250 میلی گرم در لیتر، کلروفیل کل و مجموع رنگدانه ها افزایشیافت. تیمار 250 میلیگرم در لیتر به ترتیب با میانگین 12/32 و 13/25 میکروگرم در میلی لیتر کلروفیل کل و مجموع رنگدانه ها بود، که این شاخص در سایر غلظت ها تا حدودی دچار افت گردید. بالاترین کلروفیل کل و مجموع رنگدانه ها در سه مرحله و یک مرحله محلول پاشی در سطح 250 میلی گرم در لیتر به ترتیب با میانگین 14/6 و 15/4 جیبرلیک اسید بدست آمد و کمترین کلروفیل کل و مجموع رنگدان هها در یک مرحله محلول پاشی در سطح میلی گرم در لیتر به ترتیب با میانگین 4/67 و 5/5 جیبرلیک اسید بدست آمد. نتایج نشان می دهد کلروفیل کل و مجموع رنگدانه ها در مرحله سه محلول پاشی بهتر بود نسبت به مراحل دو و یک

توضیحات بیشتر